Linkit ja Vinkit

Olympiakomitean mainossäännöt

Olympialaiset ovat kaikista arvokisoista ainutlaatuiset mainonnan rajoittamiseen liittyen. Pääperiaatteena on, ettei urheilijan yhteistyökumppani voi käyttää olympiaurheilijaa omassa mainonnassa tai edes viestinnässä kisojen ja kisojen karanteeniajalla, jos ei ole Olympiakomitean yhteistyökumppani.

Parhaiten asia selviää linkin kautta, jossa on Kansainvälisen Olympiakomitean Rule 40 Q&A – pykälän urheilijan ohjeistus. Seuraavassa linkissä erillinen ohjeistus 40. pykälästä.

Suomen Olympiakomiteassa kysymyksiin vastaa Ville Köngäs 0406610769 ja ville.kongas@olympiakomitea.fi

Urheilumanagerin toimintaa koskevia eettisiä ohjeita ja edunvalvontaa

1. JOHDANTO

Näihin ohjeisiin on koottu managerin tärkeimpiä tehtäviä ja toimintaperiaatteita, joita Suomen Urheilumanagerit ry:n jäsenten tulee noudattaa. Ohjeissa käsitellään myös yhdistyksen tehtäviä managerien edunvalvojana ja hallinnon tasa-arvoa, lajikattavuutta sekä alueellisuuden huomioimista.

Ohjeet eivät kuitenkaan kuvaa manageritoimintaa tyhjentävästi. Sen vuoksi kaikkea, mitä ei ole nimenomaisesti kielletty, ei välttämättä voida pitää sallittuna.

2. PERUSARVOT

Managerin on oltava urheilijalleen lojaali. Hänen on näitä ohjeita noudattaen vastuullisesti ja parhaan kykynsä mukaan valvottava tasapuolisesti kaikkien edustamiensa urheilijoiden etua.

Manageri on salassapito- ja vaitiolovelvollinen tiedoista, joita hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietää urheilijasta ja tämän oloista, eikä hän saa luvattomasti ilmaista tällaista tietoa.

Managerin tulee edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia sekä kestävää kehitystä

3. YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

Toimissaan managerin tulee ottaa huomioon urheilijan sidosryhmät ja urheilijan yleiset elämän olosuhteet. Managerin tulee perehtyä edustamansa urheilijan lajin kotimaisiin ja kansainvälisiin mainos- ja kilpailusääntöihin sekä muihin lajiliiton toimintaperiaatteisiin. Managerin neuvottelemat yhteistyösopimukset eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen ja periaatteiden kanssa.

Managerin tulee huolehtia, että urheilija on tietoinen mahdollisuuksista kertoa itseensä tai urheilija-kollegaan kohdistetun häirinnän tai epäasiallisen käyttäytymisen ilmiannosta (esim. SUEK/ilmo) sekä dopingiin ja kilpailumanipulaatioon liittyvistä tiedoista.

Manageri huolehtii, että urheilija on tietoinen kansainvälisten peliyhtiöiden mainontakiellosta Suomessa ja ylläpitää ajantasaista informaatiota Veikkauksen roolista urheilun rahoittajana. Manageri/urheilija ei voi osallistua oman kilpailunsa, oman joukkueensa tai vastaavassa sidoksissa olevan kohteen Vedonlyöntiin.

Managerin tulee olla selvillä kunkin edustamansa urheilijan lajiliiton/kattojärjestön erityispiirteistä ja eettisistä ohjeista (Esimerkkinä e-sportin haittaohjelmat).

Urheilija on merkittävä mielipidevaikuttaja, jolloin managerin tulee tukea urheilijan viestintää ja kannustaa häntä ottamaan kantaa mm. tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, eettisesti kestävien arvojen ja kestävän kehityksen puolesta (esim. ihon väri, ilmastonmuutos, lapsityövoiman käyttö, syrjintä, kiusaaminen).

4. MANAGERI JA URHEILIJA

Managerilla ja urheilijalla on oltava kirjallinen allekirjoitettu yhteistyösopimus. Siinä tulee olla ainakin seuraavat asiat:

  • kuvaus managerin tehtävistä, kuten esim. seuraavat tai joitakin niistä: yhteistyösopimukset, media, kilpailutoiminta, urheilijan kalenteri, yhteistyö OK:n, lajiliiton ja valmentajan kanssa, verotus jne. (HUOM! ei yksittäisinä sanoina, vaan toiminnan kuvauksina)
  • miten rahaliikenne on järjestetty ja managerin palkkiot
  • kuvaus urheilijan ja managerin keskinäisen viestinnän ja päätöksenteon periaatteista
  • kuvaus yhteistyön lopettamisen/purkamisen periaatteista (se voisi olla molemmille osapuolille vapaa kirjallinen purkuoikeus tiettynä päivänä kerran vuodessa, jolloin purku astuu voimaan kahden kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta: jos manageri purkaa, menettää hän mahdollisten voimassa olevien sopimusten tulevat provisiot – jos urheilija purkaa, jää managerille oikeus laatimiensa sopimusten provisioihin sopimusten keston koko ajaksi, eikä urheilijalla ole oikeutta uusia näitä sopimuksia). Sopimuksen purku tulee olla joustava, jos managerin ja urheilijan intressit ajautuvat ristiriitaan.


Manageri ei saa siirtää tehtävän hoitamista toimistonsa ulkopuoliselle ilman urheilijan suostumusta. Jos urheilija on edellyttänyt managerin hoitavan tehtävän henkilökohtaisesti, manageri ei saa siirtää tehtävän hoitamista toimistossaan toiselle henkilölle ilman urheilijan suostumusta.

Managerin tulee luoda realistinen budjetti yhteistyön pohjaksi.

Erityistä huolellisuutta pitää noudattaa managerin ollessa tekemisissä alaikäisen urheilijan kanssa. Manageri ei saa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä alaikäiseen urheilijaan, vaan ensimmäinen lähestyminen managerin taholta tulee tapahtua alaikäisen urheilijan huoltajien kautta. Alaikäisen urheilijan sopimuksiin on saatava huoltajan allekirjoitus.

Luopuessaan tehtävästä managerin on vältettävä menettelytapaa, joka saattaa vahingoittaa urheilijan etua.

Managerin urheilijalta maksettavaksi saaman palkkion on oltava kohtuullinen, normaalisti 10-25% managerin tehtävien sisällöstä riippuen.

5. MANAGERI JA YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ MEDIA

Managerin tulee pyrkiä aktiiviseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen urheilijan yhteistyökumppaneiden kanssa. Luonnollisesti manageri ei saa toimillaan vahingoittaa urheilijan eikä tämän edustamien tahojen (esim. seura, lajiliitto, Olympiakomitea) yhteistyökumppanien mainetta.

Manageri voi tiedottaa urheilijan asioista julkisuudessa, jos urheilija sen hyväksyy. Tiedottamisen on oltava asiallista, eikä julkisuutta saa käyttää managerin oman edun tavoittelemiseen.

6. MANAGERI JA MUUT AMMATTIKUNNAN EDUSTAJAT SEKÄ HALLINTO

Managerin tulee urheilijan etua vaarantamatta osoittaa muille ammattikuntansa edustajille huomaavaisuutta ja arvonantoa, eikä heihin saa kohdistaa epäasiallista arvostelua.

Managerin tulee kunnioittaa tiedossaan olevia urheilijoiden managerisopimuksia ja toisen managerin edustaman urheilijan värvääminen itselle on hyvien tapojen vastaista.

Managerin ammattitoimintaan liittyvät keskinäiset riitaisuudet tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan neuvottelemalla.

Yhdistyksen tehtävänä on tarjota apua managerin juridisen aseman hyväksymisessä (esim. palkkiot sopimuksen urheilijan katkaistessa yhteistyön tai managerin ohittaminen sopimuksen teossa). Yhdistyksen tulee tukea jäsentensä mahdollisuutta osallistua hallintoon, tapahtumiin ja tilaisuuksiin talouden, alueellisuuden ja ajankohdan rajoittamatta kohtuuttomasti.

7. KURINPITO JA MENETTELYTAVAT

Suomen Urheilumanagerit korostaa, että managerien tulee toiminnassaan pyrkiä yhteistyöhön, eikä aiheuttamaan ristiriitoja. Yhdistyksen säännöissä määrätään yhdistykseen jäseneksi hyväksymisestä mutta myös kurinpidollisista toimista, mikäli jäsen rikkoon yhdistyksen eettisiä ohjeita tai toimii muuten yhdistyksen periaatteita vastaan.